Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole PROMYKI, ul. Geograficzna 4, 03-116 Warszawa, Nip 524 040 65 89, Regon 146407027

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu PROMYKI jest pani Agnieszka Odrzygoska-Sznitowska

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą jedynie w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art.6 ust.1 lit.a i art.9 ust.2 lit.a RODO w związku z Prawem Oswiatowym i Ustawą System Informacji Oświatowej

4) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych w tym nauczyciele zapewniający opiekę dzieciom na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

6) Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz inne uprawnienia wynikajace z obowiazujących przepisów prawa

7) W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 178 "kolorowa Kraina" przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Pani/Pana dane nie będa przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będa profilowane