Klauzula dla osób odbierających dziecko

IMIE I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA:

..................................................................................................................

SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO:

..................................................................................................................

NR TELEFONU:

..................................................................................................................

w trybie art.13 ust.1 i 2 RODO informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkole PROMYKI, ul. Geograficzna 4, 03-116 Warszawa, które przetwarza Pani/Pana dane zgodnie z art.6 ust.1 lit.a o RODO

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Agnieszka Odrzygoska-Sznitowska

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości/ identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej przez okres roku szkolnego, a nastepnie niszczone

5. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieśc skargę do organu nadzorczego w zgodnosci art.77 RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu) w trybie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiaetnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r zwanego dalej RODO

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę:

..................................................................................................................