Regulamin
Przedszkola Niepublicznego „Promyki”

Ogólne zasady pobytu dziecka w przedszkolu.

 1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia w godzinach 7.00 do 18.00, przez 12 miesięcy w roku.
 2. Przedszkole zastrzega sobie możliwość zamknięcia placówki na przerwę konserwacyjną, w okresie wakacji po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców.
 3. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 roku życia.
 4. Grupy są 15-17 osobowe. Dzieci podzielone są na trzy grupy, o podziale dzieci decydują: wiek, potrzeby rozwojowe.
 5. W przypadku pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 18.00 rodzice wnoszą dodatkową opłatę w wysokości 20 zł. Opłata jest naliczana przez cały miesiąc i rozliczana z rachunkiem na początku każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 6. Organizacje pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady wywieszone na tablicy informacyjnej.
 7. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola zdrowe dzieci (nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.). Do godziny 8.45. Dzieci muszą być odpowiednio ubrane do warunków atmosferycznych ze względu na wyjście na plac zabaw lub spacer.
 8. Rodzice są zobowiązani do telefonicznego poinformowania przedszkola o nieobecności, zobowiązani są również do podania jej trwania. Wówczas przedszkole dokona stosownych odliczeń należnych opłat zgodnie z umową.
 9. Po otrzymaniu wiadomości od przedszkola o chorobie dziecka Rodzic zobowiązany jest do jego odebrania najszybciej jak to możliwe.
 10. Dziecko z przedszkola odebrać mogą tylko Rodzice, lub osoba upoważniona przez Rodziców zgłoszona w karcie informacyjnej.
 11. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa cennik przedszkola.
 12. Rodzice, poprzez umowę, zobowiązani są do terminowych wpłat czesnego.
 13. W okresie wakacyjnym opłaty odbywają się na takich samych zasadach jak w ciągu roku szkolnego. Szczegóły w umowie.
 14. Zebrania z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb informacja o zebraniu (dniu otwartym zostaje wywieszona na tablicy informacyjnej)
 15. W każdy poniedziałek na tablicy informacyjnej wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 16. O planowanych wycieczkach poza teren przedszkola Rodzice informowani są przez wychowawców i dodatkowo informacja jest wywieszona na tablicy ogłoszeń.
 17. Wszelkie informacje dla rodziców wywieszane są na tablicy ogłoszeń ewentualnie zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.